Trivselregler för Brf Hultavång i Borås

För allas trevnad och säkerhet ska nedanstående regler följas.
Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler och stadgar blir vårt boende ännu mer trivsamt.


Ansvar
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor vilket innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen.
Medlemmar i BRF Hultavång är alla skyldiga att rätta sig efter reglerna, ta ansvar för den egna lägenheten och gemensamma utrymmen. Att bo i en bostadsrätt innebär inte bara rätten till en bostad utan även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Lägenhet, allmänna utrymmen och gård
Det är förbjudet att mata fåglar inom området; från balkong, uteplats eller fönster. Det drar till sig skadedjur som kan ta sig in i husen och utgöra en sanitär olägenhet.
Parkeringsförbud råder på alla gator i föreningen. Om du parkerar på någon av föreningens gator riskerar du få böter. Parkering ska ske på P-plats eller på gatan och ej på gården. Inte heller framför ingångarna. De två platser som finns utanför långhuset är till för i- och urlastning. Vi vill helst inte att bilar skall köra in på våra gator på området då det bor mycket barn här. Det är absolut förbjudet att köra på gräsmattan.
Mellan 22:00 och 08:00 får ej störande musik eller andra högljudda aktiviteter förekomma, tänk på att detta kan gälla även tvättmaskin om det finns i lägenheten.
Störande renoveringar så som t ex borrning, bilning mm, får endast ske vardagar kl 8:00- 18:00 och lördagar kl 12:00-18:00.
Grillning får ske på balkong eller uteplats endast med el-grill, övrig grillning får endast ske på föreningens grillplats. Använder man sig av föreningens grillplats ansvarar man för att rengöra efter sig.
Hundar och katter får ej rastas inom bostadsområdet. Hjälp till att hålla ytorna fria från skräp och i god ordning. Var rädd om planterade häckar, träd och rabatter. Undvik i största möjliga mån att skapa stigar i gräsmattorna.
Endast väl förslutna svarta och vita påsar får slängas i sopcontainern. Kärl för ofärgat/färgat glas samt metall finns i källaren på respektive hus. Tidningar sorteras i utmärkta kärl utanför höghusen. Övrigt avfall skall slängas på återvinningsstation/central som finns vid Bodavallen och Hulta Torg.
Vädring av sängkläder och dylikt, skakning av mattor få ej ske över balkongräcket. Piskning och vädring av mattor mm ska ske på avsedda platser på gården.
Dörrmattor, skor mm får inte ställas utanför lägenhetsdörrarna/i trapphusen pga brandsäkerheten. Man får heller inte täcka för sitt förråd då insyn måste kunna ske vid brand.
Cyklar och barnvagnar ska förvaras i avsett utrymme i källaren eller i eget förråd, ej i trappuppgångar. Om det står barnvagnar eller cyklar i trappuppgångarna kommer de ställas ut utanför entrén. Detta för att trappuppgången ska vara fri eftersom det är en utrymningsväg.
Blomlådor får inte hängas utåt pga rasrisk. Antenner eller andra arrangemang som sticker ut utanför balkongräcket är inte tillåtna.
Rökning i allmänna utrymmen såsom trapphus mm är förbjuden. Släng inte fimpar eller snus inom området, vid ytterdörrar eller från balkongen, det finns papperskorgar.
Om du vill förändra i din lägenhet, t ex ta bort en vägg, måste du ha styrelsens godkännande av detta. Ansökan om att förändra lägenheten lämnas till expeditionen.
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste detta godkännas av styrelsen först, innan hyresgästen flyttar in. Man kan få godkännande att hyra ut i andra hand i max 3 år. Ansökan om andrahandsuthyrning hittar du på HSB-portalen och lämnas till expeditionen.

Tvättider
Måndag – lördag: 7–10, 10–13, 13–17 och 17–21. Söndag: 10–13, 13–17 och 17–21
Tvättrum ska städas efter användning och tomma förpackningar får inte lämnas kvar i tvättstugan.
Den som inte följer trivselregler kommer i första hand erhålla en muntlig varning från styrelsen. Om inte detta efterlevs kommer styrelsen utfärda en skriftlig varning till medlemmen. Om ingen av dessa två varningar efterföljs kommer styrelsen vidtaga rättsliga åtgärder som i slutändan kan leda till att medlemmen tvingas flytta från föreningen.


Styrelsen
BRF Hultavång i Borås