KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF HULTAVÅNG

HSB bostadsrättsförening Hultavång kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum/tid: 9 januari 2024 kl. 18:30

Plats: Ekarängsskolans matsal

DAGORDNING:

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6. Godkännande av dagordning

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
ärenden som angivits i kallelsen.

10.1 Förslag från styrelsen: Godkännande av föreningsstämmans beslut den
2023-06-28 att anta 2023-års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening för
bostadsrättsföreningen Hultavång. Beslutet var enhälligt om att anta nya
normalstadgarna 2023 på första stämman.

10.2 Beslut om att fortsätta arrendera marken på vilken bostadsrättsföreningens 
hus står på eller att friköpa tomten från Borås Stad. Se bilaga.

11. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!Under den senaste tiden har kostnaden för markarrende ökat drastiskt från 113 100 kr till 686 985 kr
vilket är en ökning med 516%.
Denna ökning har väckt oro inom föreningen, och vi överväger olika alternativ för att hantera denna
situation på ett hållbart sätt.

En av de möjligheter som vi aktivt utforskar är att överväga att köpa ut marken.
Genom att äga vår egen mark tror vi att vi kan stabilisera kostnaderna på lång sikt
och säkerställa en mer förutsägbar och hållbar ekonomisk framtid för vår förening.

Det är dock viktigt att betona att om vi väljer att inte köpa ut marken kommer vi
fortfarande att fortsätta att betala arrendeavgiften varje år.
Arrendet löper på 20 år och det betyder att vi kommer att betala nästan 14 miljoner
för något som vi inte äger.
Vi har nu fått erbjudande från Borås Kommun att köpa loss marken för 18 miljoner.
Detta innebär att om vi beslutar att köpa marken behöver föreningen låna ca: 18,5 miljoner i
nkl. lagfart och pantbrev, men då äger vi marken och betalar till oss själva.
Hsb har räknat på bägge alternativen åt oss och med nuvarande ränteläge
så skulle det innebära att månadsavgiften som vi höjde från och med den 1 januari blir oförändrad.

Vi undersöker alla möjliga alternativ och gör en genomgripande bedömning av föreningens
ekonomi och framtida utsikter innan vi tar några beslut.

Vi uppmuntrar er alla att delta i diskussionen kring detta beslut.
Er insyn och åsikter är avgörande för att vi ska fatta informerade och kollektiva beslut för vår
förenings bästa.

Tack för er uppmärksamhet och samarbete.

Mvh Styrelsen!