HULTAVÅNG välskött förening med mycket stabil ekonomi

May 2022

Ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

Medlemmarna i HSB Brf Hltavång kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 

Dag: Torsdag 19/5 2022
Tid: 18:00 
Plats: Brf Ekarängens festlokal i källaren på Skillingsgatan 41 med ingång från gaveln
Dagordning: 


1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmordförande 
3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av dagordning 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. Godkänande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmordförande 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av styrelsens ordförande (1 år), styrelseledamöter och suppleanter 
18. Presentation av HSB-ledamot 
19. Beslut om antal revisorer och suppleanter 
20. Val av revisor/er och suppleanter 
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
24. Föreningsstämmans avslutande 

Styrelsen för HSB Brf Hultavång hälsar er välkomna! 

Info till boende

Under våren kommer vi att påbörja rivningen och byggnationen av nya garage.
I och med detta kommer det att ske en ändring av villkoren och reglerna
för våra parkeringsplatser.
De som i dagsläget har parkeringsplats och/eller garage
kommer när de nya platserna är färdiga få skriva på nya kontrakt
där de nya villkoren och reglerna står.
Om det finns lediga parkeringsplatser kvar
så kan man få hyra en extra p-plats under en begränsad tid.
Det vill säga att den extra p-platsen sägs upp när det kommer en ny i kön
som ej har garage eller parkeringsplats innan.

Vi ber om ursäkt för röran det blir under arbetets gång.
Under rivningen och nybyggnationen pågår
kan du under en tid bli tilldelad en tillfällig parkeringsplats.
Tänk på att köra försiktigt och ta hänsyn till andra.

Mer information kommer senare.

Under v 20 är det planerad byggstart för vår nya sopsortering
som kommer att ligga mellan höghusen.


Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Hultavång